Контакти

Адвокатско дружество "Пешковски и Карамелски"

гр. Враца, ул."Лукашов" №11

телефони / факс:

(+359) 92 66 10 30

(+359) 92 62 70 12

(+359) 92 66 30 55

моб. тел. 00359884352897

моб. тел. 00359884078954

Email: office@pklaw.bg

 

 

"РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на данни

Дружеството разполага с висоспециализиран екип с опит в областта на защитата на личните данни. Извършваме консултации и съдействие във връзка с влизането в сила на 25.05.2018г. на "РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО" (GDPR). 

Дружеството предлага разработени образци на документи, изискващи се от администраторите на лични данни във връзка с приложението на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и Наредба №1 за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид на защита на личните данни. 

Предоставяме правни консултации и извършваме процесуално представителство пред Комисията за защита на личните данни и пред съответните съдилища, както на администратори на лични данни, така и на физически лица.  

всички Новини