Контакти

Адвокатско дружество "Пешковски и Карамелски"

гр. Враца, ул."Лукашов" №11

телефони / факс:

(+359) 92 66 10 30

(+359) 92 62 70 12

(+359) 92 66 30 55

моб. тел. 00359884352897

моб. тел. 00359884078954

Email: office@pklaw.bg

 

 

Новите изменения в Кодекса на труда приети в ЗАКОНА за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г./ публикуван в брой: 28 ДВ, от

С приемането на ЗМДВИП се въведоха редица нови текстове и правила регулиращи трудовия процес в специфична обстановка на извънредно положение.На работодателите бяха предоставени  няколко възможности за предприемане на действия с цел съхраняване на персонала и  недопускане на уволнения.

 

    Новите моменти приети в Закона са визирани в чл.7- предоставяне на надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите без тяхното съгласие освен когато това е невъзможно и предоставяне на ½ от платения годишен отпуск на работника без негово съгласие,както и в чл.8-отпадане на ограниченията на полагане на извънреден труд и неговата продължителност за определени категории работници и служители.

Горните мерки са със срок на действие от приемането на ЗМДВИП до отмяната на извънредното положение.

 

В параграф 4 от ЗМДВИП са извършени промени в Кодекса на труда както следва:   

 -приет е нов член 120б-касаещ въвеждане на временно надомна работа и/или работа от разстояние

 -приет е нов член 120в- предоставящ възможността за преустановяване на работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение

     -в чл.138а е създадена нова ал.2-за въвеждане на непълно работно време за целия период на извънредно положение или част от него

  -създаден е нов чл.173а- работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.

Създаден е  нов чл. 267а.-за времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.

Работодателите които вземат  решения за извършване на уволнения  поради ограниченията или търпени загуби от въведеното извънредно положение следва стриктно да прилагат съответните основания за уволнение и да спазват точно процедурите заложени в Кодекса на труда.В противен случай има риск уволнените работници да заведат дела за отмяна на незаконно уволнение които да бъдат уважени от съда с всички негативни последици от това.

Следва да се има предвид и възможността работодателите извършващи уволнения да се изправят пред хипотезата на ”масови уволнения” визирани в параграф 1 т.9 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда. В този случай процедурата визирана в чл.130 а от Кодекса на труда е задължителна за приложение с риск работодателят да бъде санкциониран за неспазване на трудовото законодателство.

Екипът на Адвокатско дружество „Пешковски и Карамелски” извършва консултации и юридически действия във връзка с възникнали въпроси и проблеми  относно прилагането на ЗМДВИП и промените в Кодекса на труда в условията на епидемия от COVID-19 и въведеното извънредно положение.

___________________________________

 

Настоящото изложение има информативен характер и не представлява правна консултация или съвет по смисъла на ЗАдв. За още полезна информация и бланки на документи, свързани с извънредното положение, можете да ни пишете на e-mail: office@pklaw.bg или  да ни потърсите на посочените телефони.

всички Новини