Контакти

Адвокатско дружество "Пешковски и Карамелски"

гр. Враца, ул."Лукашов" №11

телефони / факс:

(+359) 92 66 10 30

(+359) 92 62 70 12

(+359) 92 66 30 55

моб. тел. 00359884352897

моб. тел. 00359884078954

Email: office@pklaw.bg

 

 

Предсрочна изискуемост на договорите за банков кредит по време на извънредното положение във връзка с Новия Коронавирус COVID-19

Съгласно чл. 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., редакция ДВ брой 34, от 09.04.2020г.: „До отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи.“.

Нормата намира приложение спрямо субектите на частното право и влиза в сила считано от 09.04.2020г.

Същата замества съдържанието на чл. 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020г., ДВ, брой 28, от дата 24.3.2020г., която гласеше: „До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.“.

Основната разлика в двата текста, досежно предсрочната изискуемост се състои в това, че в действащата досега редакция не се прилагаха последиците на предсрочната изискуемост, докато новата редакция забранява на кредиторите изобщо да обявяват предсрочната изискуемост, поради забава за плащане.

Предсрочната изискуемост е уредена в чл. 432 от ТЗ и гласи, че освен в предвидените в договора случаи банката може да иска предсрочно връщане на сумата по кредита, когато:

1. той не се ползва за целта, за която е получен;

2. заемателят представя неверни сведения;

3. обезпечението стане недостатъчно и след покана не бъде допълнено в срок;

4. заемателят не връща други заеми към банката поради сериозно влошаване на финансовото си състояние.

Текстът не се ангажира с изчерпателност, тъй като изрично допуска предсрочната изискуемост да бъде обявена и въз основа на предвидено в договора и настъпило основание, като това може да бъде забава за плащане на вноска/и, лихви и/или промени в обезпечението /например в договора е уговорено обезпечение – залог на трудово възнаграждение, а субектът е останал без работа вследствие на икономическата криза и не може да предложи друго в замяна/ и др.

В най-честите случаи, предсрочната изискуемост настъпва при неплащане/забава за плащане на една или повече вноски по договора за банков кредит и/или задължения за лихви и неустойки. За да възникне обаче правото на банката да събере принудително своето вземане в пълен размер, на първо място предсрочната изискуемост следва да бъде обявена на длъжника. Обявяването представлява предпоставка за уважаване на иска на банката и следва да е извършено преди образуване на заповедно производство за снабдяване със заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, въз основа на извлечение от счетоводните книги на банката /когато е избран този начин за събиране на вземането/. Освен този ред за събиране на вземането, банката може да предприеме и директно исково производство, но в общия случай предпочитан е редът на заповедното производство.

С разпоредбата на чл. 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., ДВ, брой 34, от 09.04.2020г. изрично се изключва възможността на банките /и не само/ да обявяват предсрочна изискуемост по кредитите на частноправни субекти, включително да начисляват лихви за забава и неустойки.

Поставя се въпросът какво на практика означава това и какви биха били последствията след отмяна на извънредното положение, въведено на територията на Република Българиявъв връзка с Новия Коронавирус COVID 19.

От прочита на чл. 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение става ясно, че банките, във времето докато трае извънредното положение, нямат право да обявяват предсрочна изискуемост по кредити на частноправни субекти, независимо от основанията за това. Законодателят обаче не наложи мораториум върху дължимостта на вноските по кредити на частноправните субекти. Това означава, че частноправните субекти, които нямат възможност да изплащат вноските по кредитите си и акцесорните задължения за лихви, или са решили да не го правят във времето, през което трае извънредното положение, позовавайки се на защитата, която им дава Законът, неминуемо създават предпоставки за възникване на основания за настъпване на предсрочна изискуемост, която в определен момент ще бъде обявена и ще засегне неблагоприятно правната им сфера. Това е така, тъй като към момента вноските по кредитите и възнаградителните лихви са дължими и кредитополучателите не са освободени тяхното изпълнение. Защитени са единствено от начисляване на лихви за забава и неустойки, които в противен случай при забава биха се начислили.

Внимание изисква въпросът по какъв начин банките могат да реализират правото си да съберат вземанията си и какви са средствата за защита на кредитополучателите.

Условно могат да се разграничат два възможни варианта, без да се касае за изчерпателност, предвид възможните усложнения в правоотношенията:

Обявяването на предсрочната изискуемост на целия кредит или на част от него е следствие от неизпълнение на определено задължение, което е обвързано със срок и което следва да бъде съобщено на длъжника. До съобщаването на предсрочната изискуемост на длъжника, срещу него не може да бъде инициирано производство за принудително събиране на вземането или ако такова бъде инициирано в хипотеза пълна предсрочна изискуемост няма да постигне търсения от банката ефект /следва да се има предвид видът на договора и правното положение на частноправния субект по него, тъй като съществуват и договори за банкови кредити, при които условията за настъпване на предсрочната изискуемост се реализират автоматично, без да е необходимо уведомяване/. В тези случаи банките ще бъдат принудени да изчакат отмяната на извънредното положение и след това да обявят на длъжниците си предсрочната изискуемост и да реализират целия процес по събиране на вземанията си.

Съществува обаче и друг вариант, а именно банките да предявят вземанията си по реда на заповедното производство, без да обявяват предварително предсрочната изискуемост на длъжниците, когато отпадне въведеното извънредно положение. Това е допустимо с оглед правните разрешения, дадени в Тълкувателно решение № 8/2017 г. на ОСГТК. С тълкувателното решение се допуска възможността предявените искове по чл. 422 от ГПК за вземания по договори за банкови кредити да бъдат уважени и без на длъжника да е била обявена предсрочната изискуемост за вноските с настъпил падеж.

Това на практика означава, че банките имат право в случай, че по време на извънредното положение не са получили погашения по договорите за банкови кредити, след отмяната му да сезират съдилищата по реда на заповедното производство срещу неизрядните длъжници за вноските с настъпил падеж и за възнаградителните лихви, и без да обявяват предсрочна изискуемост. Това може да стане непосредствено след отпадане на правопрепятстващия юридически факт, а именно отмяната на извънредното положение, като длъжниците следва да имат предвид, че действия срещу тях могат да бъдат предприети още в първите дни след отпадане на ограниченията, които в момента ги защитават.

Защитата в момента е гарантирана, с оглед нормата на чл. 6 от Закона, както и предвид обстоятелството, че сроковете по гражданските и търговските дела са спрени, а и към момента не се образуват такива /разглежданата хипотеза не попада сред изрично посочените изключения, при които дела се образуват и разглеждат/. Във времето на извънредното положение обаче банките могат да организират и подготвят всички необходими документи и процедури и да бъдат готови да осъществят правата си след отмяната на извънредното положение, което е възможно да се отрази неблагоприятно на длъжниците, които са изпаднали в невъзможност да изплащат задълженията си.

___________________________________

 

Настоящото изложение има информативен характер и не представлява правна консултация или съвет по смисъла на ЗАдв. За още полезна информация и бланки на документи, свързани с извънредното положение, можете да ни пишете на e-mail: office@pklaw.bg или  да ни потърсите на посочените телефони.

всички Новини