Контакти

Адвокатско дружество "Пешковски и Карамелски"

гр. Враца, ул."Лукашов" №11

телефони / факс:

(+359) 92 66 10 30

(+359) 92 62 70 12

(+359) 92 66 30 55

моб. тел. 00359884352897

моб. тел. 00359884078954

Email: office@pklaw.bg

 

 

Актуално! Подлежи ли на обжалване отказът за влизане и напускане на областния център през КПП – тата?

Полицейските органи могат да издават разпореждания до държавни органи, организации, юридически лица и граждани, когато това е необходимо за изпълнение на възложените им функции. Разпорежданията се издават писмено. При невъзможност да се издадат писмено разпорежданията могат да се издават устно или чрез действия, чийто смисъл е разбираем за лицата, за които се отнасят.

Направеният отказ от страна на служител на МВР за влизане и напускане на областния център, е обжалваем по реда на АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС /АПК/. Общата разпоредба на чл.59 от АПК, именована "Форма на индивидуалния административен акт", според ал.3 на която "устни административни актове изразени чрез действия или бездействия, се издават само когато това е предвидено в закон". Съгласно нормата на чл. чл. 147., ал. 1 от АПК   право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения.

Административните актове, в което число и устните разпореждания, могат да се оспорват пред съда и без да е изчерпана възможността за оспорването им по административен ред /б.р.  чл. 81, ал. 1 от АПК „..административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган.“/

Административните органи трябва да се въздържат от актове и действия, които могат да причинят вреди, явно несъизмерими с преследваната цел.

Основанията за обжалване, сроковете за това  като и формата и съдържанието на жалбата макар да са разписани в глава десета ОСПОРВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПРЕД ПЪРВАТА ИНСТАНЦИЯ, Раздел I от АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, изискват на жалбопоподателя / физическо или юридическо лице/ да бъде указана квалифицирана юридическа повомщ макар и от разстояние.

Когато съдът отмени обжалвания административен акт държавните такси, разноските по производството и възнаграждението за един адвокат, ако подателят на жалбата е имал такъв, се възстановяват от бюджета на органа, издал отменения акт или отказ.

 Подателят на жалбата има право на разноски и при прекратяване на делото поради оттегляне на оспорения от него административен акт.

Важно до се отбележи е, че въпреки действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обнародван в Държавен вестник бр. 28 от 2020г. остават валидни нормите задължаващи  административните органи  да упражняват правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо. Административният акт и неговото изпълнение не могат да засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава. Когато с административния акт се засягат права или се създават задължения за граждани или за организации, прилагат се онези мерки, които са по-благоприятни за тях, ако и по този начин се постига целта на закона. От две или повече законосъобразни възможности органът е длъжен да избере тази възможност, която е осъществима най-икономично и е най-благоприятна за държавата и обществото.

Юридическите лица и гражданите са длъжни да оказват съдействие и да спазват разпорежданията на органите на МВР, издадени при или по повод осъществяване на определените им със закон функции.

Дейността на МВР се осъществява въз основа на принципите на спазване на Конституцията, зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство. Върху дейността на МВР се осъществява граждански контрол от предвидените в действащото законодателство органи.

Съгласно чл. 56, ал. 1 Конституцията на Република България /КРБ/, всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права и законни интереси. Защитата предоставят органи на съдебната власт, а това важи не само за гражданите, но и за юридическите лица и държавата – така чл. 117, ал. 1 КРБ. Осъществява я чрез правораздаване системата на съдилищата на Република България както и адвокатите при упражняването на адвокатската професия, която е дейност, предвидена в Конституцията, за правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица.

Екипът на Адвокатско дружество „Пешковски и Карамелски” извършва  консултации, процесално представителство и защита на юридически и физичиски лица пред родово и местно компетентните да разгледат жалбите им административни съдилища.

Клиентите на Адвокатско дружество „Пешковски и Карамелски” могат да получат  юридическа помощ от разстояние  https://www.pklaw.bg/bg/news/39/.

 

___________________________________

 

Настоящото изложение има информативен характер и не представлява правна консултация или съвет по смисъла на ЗАдв. За още полезна информация и бланки на документи, свързани с извънредното положение, можете да ни пишете на e-mail: office@pklaw.bg или  да ни потърсите на посочените телефони.

всички Новини