Контакти

Адвокатско дружество "Пешковски и Карамелски"

гр. Враца, ул."Лукашов" №11

телефони / факс:

(+359) 92 66 10 30

(+359) 92 62 70 12

(+359) 92 66 30 55

моб. тел. 00359884352897

моб. тел. 00359884078954

Email: office@pklaw.bg

 

 

От 5-ти август 2023г. - НЕ подлежи на запориране месечния доход до 1368лв.

 

 

 Промените в законодателството, относно защитения от запориране доход

 

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са в сила от 5-ти август, увеличават имуществото, което не може да бъде запорирано заради просрочени задължения към държавата.

Към досегашния защитен от запориране доход (минимална работна заплата) на длъжниците, които са на трудов договор и получават трудово възнаграждение, се предвижда допълнителен размер.

Промените предвиждат размера да се образува по следния начин:

Към минималната работна заплата се добавя:

→ 50/100 от разликата между средната брутна месечна работна заплата, определена общо за предходното тримесечие и минималната работна заплата.

При средна работна заплата за второто тримесечие на 2023г.  от 1957 лв. и минимална заплата от 780 лв., се получава 588.50 лв., добавени допълнително към минималната работна заплата. Така несеквестируемата сума за длъжниците, които работят и получават трудово възнаграждение, става  1368.50 лв.

Тази сума не е постоянна величина, а ще се изменя съответно спрямо средната брутна месечна заплата  за съответното тримесечие. Данните ще се предоставят от Националния статистически институт.


Кого засягат тези изменения?

 

От тази по-висока несеквестируема сума ще могат да се възползват само физическите лица, ПОЛУЧАВАЩИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДАНИЯ .

За юридическите лица, които имат просрочени задължения към хазната няма подобни защитени суми. За тях има предвиден режим за по-лесно издължаване - те могат да разсрочат публичните си задължения по ДОПК, да поискат, ако банковата им сметка е запорирана, част от постъпващите суми по нея да се ползват за неотложни плащания по дейността си и да погасяват задълженията си на части.

За доходите от пенсии и стипендии няма промяна - при тях сумата, върху която не може да се запори, остава  в  размер на минималната работна заплата - 780 лв. за тази година.

Освен данъци и осигуровки,  НАП събира и вземанията на много държавни администрации като например глобите на КАТ и задължения към ЕС. Проверка за просрочени задължения данъкоплатците може да правят на сайта на НАП  (https://inetdec.nra.bg/) чрез персоналния идентификационен код (ПИК) или електронен подпис.


Пълният списък с имуществото, което не подлежи на принудително изпълнение:

– вещите за всекидневна употреба на длъжника и на неговото семейство, необходимата храна, топливо, работен добитък и предмети за упражняване на занятие или дейност по списък, одобрен от Министерския съвет;

– единственото жилище на длъжника; ако жилищната площ е повече от 30 кв. м за длъжника и за всеки от членовете на семейството му поотделно, разликата се продава, ако при тези условия жилището е реално поделяемо;

– сумите по сметки в банки в размер до 250 лв. за всеки член от семейството;

– земеделските земи - до една четвърт от притежаваните, но не по-малко от 3 дка, обработвани пряко от длъжника или от член на неговото семейство, както и необходимия за обработването им инвентар;

– трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, всяко друго възнаграждение за труд, пенсията или стипендията - в общ размер до минималната работна заплата месечно и петдесет на сто от трудовото възнаграждение за разликата между средната брутна месечна работна заплата, определена общо за икономическите дейности за предходно тримесечие, за което са публикувани официални данни на Националния статистически институт, и минималната работна заплата.

– обезщетенията по социалното осигуряване, включително за безработица;

– социалните помощи, предоставяни от държавния или общинския бюджет;

– сумите по дарение от физически и юридически лица, получени от лица с трайни увреждания с намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане над 50 на сто и други категории лица в неравностойно социално положение;

– вземанията за издръжка, определени от съда

 

При възникнали въпроси и проблеми, свързани с темата, екипът на Адвокатско дружество "Пешковски и Карамелски" е готов да окаже пълно съдействие. 

всички Новини