Контакти

Адвокатско дружество "Пешковски и Карамелски"

гр. Враца, ул."Лукашов" №11

телефони / факс:

(+359) 92 66 10 30

(+359) 92 62 70 12

(+359) 92 66 30 55

моб. тел. 00359884352897

моб. тел. 00359884078954

Email: office@pklaw.bg

 

 

Медиацията - забравена тема. Настояща уредба и актуален способ.

  • Какво е медиацията?

Медиацията представлява способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните в спора по свое желание го разрешаватдоброволно, чрез постигане на взаимно приемливо споразумение, след преговори, в които се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор.

  • Доколко е доброволно

С измененията на Закона за медиацията и Гражданско-процесуалния кодекс се предвижда по редица правни спорове медиацията да бъде задължителна.  Тези промени влизат в сила от 1-ви юли 2024г.

Според актуализираните текстове на закона - медиацията става задължителна по някои видове дела и съдът задължава страните да преминат през медиационна процедура. Създават се съдебни центрове по медиация на издръжка на бюджета на съдилищата. Медиатори   в cъдeбнитe цeнтpoвe ще могат да бъдат само лица с юридическо образование, които са преминали допълнителен подбор и специализирано обучение.

Подборът на медиаторите и съдебните центрове за медиация, редът за вписване и  заличаване, обучение и контрол върху дейността им следва да бъде уредена с Наредба на ВСС по чл. 25 от ЗМ, която според §10 от ЗР на ЗМ трябва да бъде приета в тримесечен срок. Макар и този срок да е изтекъл през април,  все още няма приета такава.

  • Медиационна среща - кога и при какви условия?

 

1.  Съдът задължава страните да участват в процедура по медиация при спорове за:

→ разпределяне на ползването на съсобствена вещ по чл. 32, ал. 2 от ЗС;

→парични вземания, произтичащи от съсобственост по чл. 30, ал. 3 и чл. 31, ал.2 от ЗС;

→делба по чл. 34 от ЗС- в производството по извършване на делбата;

→изпълнение на задължения на собствениците, ползвателите или обитателите на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост по чл. 6 от Закона за управление на етажната собственост, за възстановяване на направени от отделен собственик разходи за ремонт на общи части на сградата по чл. 48, ал. 7 от Закона за управление на етажната собственост, както и за отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание или на незаконосъобразен акт на управителния съвет (управителя) на етажната собственост по чл. 40, ал. 1 и чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост;

→изплащане на стойността на дружествен дял при прекратяване на участие в дружество с ограничена отговорност по чл. 125, ал. 3 от Търговския закон;

→отговорност на управител или на контрольор на дружество с ограничена отговорност за причинени на дружеството вреди по чл. 142, ал. 3 и чл. 145 от Търговския закон.

 

2.  Съдът може да задължи страните да участват в процедура по медиация, след като прецени дали спорът е подходящ за насочване към медиация -  когато е предявен иск за:

→развод по чл. 49 от Семейния кодекс;

→разрешаване на спорове относно упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с детето и издръжката му по чл. 127, ал. 2 от Семейния кодекс;

→изменение на мерките, свързани с упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с детето и издръжката му по чл. 51, ал. 4 и чл. 59, ал. 9 от Семейния кодекс;

→разрешаване на разногласия по повод упражняване на родителските права и задължения по чл. 123, ал. 2 от Семейния кодекс;

→определяне на мерки за лични отношения с бабата и дядото по чл. 128 от Семейния кодекс;

→ издръжка;

→парично или непарично вземане, произтичащо от договор, едностранна сделка, непозволено увреждане, неоснователно обогатяване или водене на чужда работа без пълномощие с цена на иска до 25 000 лв.;

→съществуване, прекратяване, унищожаване или разваляне на договор или на едностранна сделка или за сключване на окончателен договор с цена на иска до 25 000 лв.;

→собственост и други вещни права върху имот или за нарушено владение;

→възнаграждения или обезщетения, произтичащи от трудови правоотношения, както и за признаване на уволнението за незаконно, отмяна и за възстановяване на предишната работа;

→защита на членствени права в търговско дружество по чл. 71 от Търговския закон или за отмяна на решение на общото събрание на дружеството по чл. 74 от Търговския закон, както и искове по чл. 58, ал. 1 от Закона за кооперациите и по чл. 25, ал. 4 от ЗЮЛВЦ;

→защита на права на интелектуална собственост по ЗАвПСП, ЗП и регистрацията на полезните модели, ЗМГО, Закона за промишления дизайн, Закона за топологията на интегралните схеми и Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.

При преценката си дали спорът е подходящ  за препращане към медиация, съдът съобразява редица обстоятелства като дали между страните са налице трайни отношения, дали бързото доброволно разрешаване на спора е в интерес на страните, дали разноските биха могли значително да надхвърлят материалния интерес по делото.

 

В случай, че се нуждаете от консултация и съдействие от експертни адвокати, свържете се с нас -  Адвокатско дружество "Пешковски и Карамелски".

всички Новини