Контакти

Адвокатско дружество "Пешковски и Карамелски"

гр. Враца, ул."Лукашов" №11

телефони / факс:

(+359) 92 66 10 30

(+359) 92 62 70 12

(+359) 92 66 30 55

моб. тел. 00359884352897

моб. тел. 00359884078954

Email: office@pklaw.bg

 

 

Новости в търговското право - дружество с променлив капитал

От 01.08.2023г. са в сила новите изменения в Търговския закон, които създават и  уреждат статута на дружеството с променлив капитал, съкратено ДПК. Създаването му  цели да отговори по подходящ начин на бързо развиващия се бизнес на стартъп компании, които разработват иновативни, високотехнологични продукти и предлагат различни услуги.

На какви изисквания трябва да отговаря едно предприятие, за да бъде ДПК?

Дружество с променлив капитал може да бъде само предприятие, което отговаря едновременно на 2 условия:

1. има средносписъчен брой на персонала, по- малък от 50 души

2. годишният оборот не превишава 4 000 000 лв./ или стойност на активите, която не превишава 4 000 000лв.

Особености на дружеството.

  1. ДПК е капиталово дружество, т.е. съдружниците участват в дружеството чрез вноските, които правят в капитала му.

  2. По същия начин, както при ООД, имуществото на ДПК служи за удовлетворяване на кредиторите му, а отговорността на съдружника за задълженията на дружеството е сведена до размера на вноската му в капитала.

  3. Ако при провеждане на редовното годишно общо събрание на ДПК, се установи, че към края на предходната финансова година дружеството не отговаря на условията за брой на персонала и годишния оборот, то трябва да се преобразува в ООД или АД.

  4. При наличие на горе описаните обстоятелства, ако ДПК не се преобразува  до  края на финансовата година, то се прекратява от окръжния съд по седалището на дружеството по иск на прокурора.

Капитал на ДПК

Капиталът на ДПК е променлив. Какво ще рече това?  Размерът на капиталът на ДПК не е константна величина, а ежегодно се установява в годишния финансов отчет.

Няма изискване в закона за минимален размер на капитала така, както е при ООД и АД, няма процедури за увеличаване или намаляване на капитала.

Капиталът на дружеството е разпределен в дялове, както е при ООД, но е допустимо дяловете да бъдат групирани в отделни класове, подобно на АД.  Дяловете от един клас са с една и съща номинална стойност, която не може да бъде по-малка от 0,01лв. Дяловете може да бъдат различни по размер за отделните класове. Дружествените дялове с еднакви права образуват отделен клас.

В закона няма изискване капиталът на ДПК или част от него да бъде внесен  преди вписването на дружеството в Търговския регистър. Поради което съдружниците могат да правят вноски срещу поетите дялове в срок, определен в дружествения договор  или по решение на общото събрание (след учредяване на дружеството).

Паралел с другите дружества.

За разлика от ООД, размерът на капитала на ДПК не се отразява в дружествения договор, но в него се описват класа и номиналната стойност на дяловете от отделните класове и правата, които се придобиват за отделните класове дялове, особените условия за тяхното прехвърляне, ако има такива.

Капиталът на ДПК не се вписва в търговския регистър, не се представят пред Агенция по вписванията  документ от банка за внасянето му. Тъй като капиталът на ДПК не се вписва в Търговския регистър, законът поставя завишени изисквания към съдържанието и воденето на книгата на съдружниците / виж чл. 260 ж ТЗ/.

Дружеството може да набира капитал чрез създаване на нови дялове, подобно на АД, а не чрез допълнителни парични вноски, както е при ООД.

Вноските на съдружниците могат да бъдат парични. В дружествения договор се определя срокът и начинът на извършването им. Когато вноската е непарична, тя се оценява от три вещи лица, определени от управителния съвет, съответно от управителя на дружеството.

Съдружници - права и задължения

Всеки  съдружник има право да участва в управлението на дружеството, право на глас, право на дивидент, като в дружествения договор могат да бъдат уговорени и други права, както и ограничения.

Съдружникът в ДПК е длъжен да внесе вноската срещу поетия дял, да изпълнява решенията на общото събрание и да оказва съдействие за осъществяване на дейността на дружеството.

Ако не изпълни задължението си за вноска в предвидения от закона срок, съдружникът се смята за изключен.

Органи на управление.

Общо събрание на съдружниците.

В неговата компетентност влизат изменяне и допълване на дружествения договор, издаване нови дялове, обезсилване на дялове, изключване на съдружници, избирането и освобождаването на членовете на управителния съвет, съответно управителя и определяне на  тяхното възнаграждение и др. Пълният списък с правомощията на общото събрание можете да видите тук.

Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно до  30 юни в седалището на дружеството, освен ако е предвидено друго място в дружествения договор.

Управителен съвет/ управител.

Дружеството се управлява и представлява от управителния съвет.  Броят на членовете на управителния съвет, както и срокът, за който се избират се определя в дружествения договор.

 

Прекратяване на дружеството

Дружеството се прекратява:

- С изтичане на срока, определен в дружествения договор

- По решение на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от гласовете, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство

- По решение на окръжния съд дружеството може да бъде прекратено по иск на съдружниците с повече от 1/5 от дяловете , ако важни причини налагат това или по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона.

- Дружеството, в което единствен съдружник е физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго в дружествения договор или наследниците изразят съгласие да продължат дейността му.

А когато ДПК участва в преобразуване, за него се прилагат правилата за персоналните дружества.

В срок до 31.06.2024 г. Агенцията по вписванията ще осигури техническата възможност за прилагане на измененията в Търговския закон.

Тепърва предстои да разберем доколко ще бъде приложима уредбата на новия вид дружество.

При възникнали въпроси и нужда от професионално мнение, екипът на Адвокатско дружество "Пешковски и Карамелски" е готов да окаже пълно съдействие на Вас и на Вашите бизнес партньори.

всички Новини