Контакти

Адвокатско дружество "Пешковски и Карамелски"

гр. Враца, ул."Лукашов" №11

телефони / факс:

(+359) 92 66 10 30

(+359) 92 62 70 12

(+359) 92 66 30 55

моб. тел. 00359884352897

моб. тел. 00359884078954

Email: office@pklaw.bg

 

 

Прекратяване на трудов договор без предизвестие от страна на работодател/работник. Хипотези и защита.

 Прекратяване С предизвестие

Трудовият договор може да бъде прекратен с предизвестие от страна на работника или работодателя при условията на чл. 326 от Кодекса на труда /КТ/. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, докато страните не са уговорили по-дълъг срок, който обаче не може да надвишава 3 месеца. Предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му.

 

Предизвестието може да се оттегли, ако работникът или телят съобщи за това преди или едновременно с получаването му. То може да бъде оттеглено и до изтичането на срока му със съгласието на работодателя.

 

 По взаимно съгласие

Трудовият договор може да се прекрати по взаимно съгласие на работника и работодателя, което трябва да бъде в писмена форма.

Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок за получаването му. Ако тя не направи това, смятате се, че предложението не е приятно.

 

 Прекратяване на трудови правоотношения БЕЗ предизвестие и съгласие.

Но какви са хипотезите, при които трудовото правоотношение може да бъде прекратено едностранно от работника или служителя, без предизвестие или съгласие от другата страна?

Те са изрично и изчерпателно изстреляни в чл. 327 от КТ.

 

Първата хипотеза, при която това е възможно е в случай, че работникът/служителят не може да изпълни възложената му работа поради успешно и работодателят не му осигурява друга подходяща работа, съобразно предписаното на здравните органи.

Разбира се, работникът трябва да представи необходимите медицински документи, с които да подкрепи твърдените обстоятелства.

 

Ако работодателят ще забави изплащането на трудовото възнаграждение (или обезщетение) съгласно Кодекса, работникът разполага също с правото да прекрати трудовото правоотношение без предизвестие или съгласие с работодателя.

Възможно е също и когато   работодателят промени мястото , характера на работата или уговореното трудово възнаграждение без да има право да извършва такава промяна, както и когато не изпълнява други задължения, уговорени с трудовия договор или установени с нормативен акт .

 

Особена е ситуацията при промяна на работодателя, запазвайки се трудовото правоотношение. Повече подробности за този случай можете да видите тук.Но ако при новия работодател условията на труд се влошат значително, работникът или служителят има правото да напусне без предизвестие или съгласието на отсрещната страна.

 

В изброените до тук хипотези, с изключение на първата (в случай на заболяване), работникът има право и на обезщетение, което според Кодекса е в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.

Това обезщетение може да се търси от всеки работник, попадащ в по-горе описаните хипотези по реда на чл. 221 от КТ.

 

Вън от горните случаи всеки, който преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс, може да се позове на разпоредбите от Кодекса, позволяващи прекратяване на трудовия договор без предизвестие или съгласие.

 

Такава е и хипотезата, при която работещият  продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура. В този случай е необходимо наред с другите документи, лицето да предостави и уверение от учебното заведение, че продължава своето обучение за съответния период.

 

Седмо по ред в Кодекса е обстоятелството, че служителят  работи на срочен трудов договор за определен срок (не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго) или  срочен договор, сключен за заместване на работник или служител, който отсъства от работа  и същият този служител, отговарящ на някое от двете описани условия,  премине на друга работа за неопределено време

 

Сравнително по-нова е предпоставката в т. 7а на чл. 327 от КТ, касаеща служителите, които работят по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключат трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа. Макар и леко неясна на пръв прочит, разпоредбата дава възможност за  преждевременно прекратяване на трудовите отношения с работодателя.

Воденото от работници и служители съдебно производство за отмяна на уволнениетоим като незаконно и възстановяването на заеманата преди уволнението длъжност с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 КТ не е пречка за започване на нова работа докато същото се разреши с влязъл в законна сила съдебен акт.

Съгласно нормата на чл. 327, ал. 1, т. 8 от КТ работници и служители , които са били уволнени неправомерно, а уволнението им е признато за незаконно от съда, но са започнали работа на друго място след уволнението имат също възможност да се върнат на възстановената си работа без предизвестие или съгласие на новия си работодател . За работника не съществуват пречки да напусне заеманата при новия му работодател позиция и да се яви при работодателя, при който е възстановен в срок по чл. 345, ал. 1 КТ /двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване/.

Право на служителя е да реши дали ще остане на работа при новия работодател или ще заеме длъжността, на която е бил възстановен по арг. от чл. 327, ал. 1, т. 8 от КТ. Тоест възстановяването на предишната работа не означава задължително прекратяване на новото трудово правоотношение.

 

Последните хипотези, пояснени от закона касаят служителите, които постъпват на държавна служба, тези, чиито работодател е предоставил неплатен отпуск без тяхното съгласие и на последно място - лицата, придобиха право на пенсия за осигурен стаж и възраст.

 

Адвокатско дружество "Пешковски и Карамелски" разполага с богат и успешен опит в сферата на трудовото право и трудовите отношения. При възникнали въпроси и проблеми с Вашите работодатели или работници, не се колебайте да ни потърсите. 

всички Новини