Контакти

Адвокатско дружество "Пешковски и Карамелски"

гр. Враца, ул."Лукашов" №11

телефони / факс:

(+359) 92 66 10 30

(+359) 92 62 70 12

(+359) 92 66 30 55

моб. тел. 00359884352897

моб. тел. 00359884078954

Email: office@pklaw.bg

 

 

Разширяване на обхвата на защита от домашното насилие

   На 21-ви юли беше приет Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие, с който  значително се разшири обхвата на защитата на лицата, пострадали в условията на домашно насилие.

 

  Законът урежда редица въпроси като правата, които имат лицата, пострадали от домашно насилие или са в риск от такова, мерките за защита от домашно насилие, органите и механизмите за провеждане на държавна политика за превенция и защита от домашно насилие, програмите за превенция и специализираните услуги, както и производството за налагане на мерки за защита от домашното насилие.

 

Но какво означава домашно насилие?

   Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които  са били в семейна връзка,или във фактическо съпружеско съжителство,или в интимна връзка.

Видове домашно насилие

•Изолация - насилникът напълно контролира жертвата: какво прави, с кого се вижда и с кого разговаря; какво чете, къде ходи, следи пощата й и ограничава дейностите й извън дома, използвайки ревността за извинение;

Финансов контрол – жертвата бива лишена от пари и каквато и да било информация за финансите на семейството;

•Психологически тормоз – той има за цел да внуши страх у жертвата, че ако не се подчинява и не се откаже от направените обвинения, ще бъде изоставена или наранена, а и децата ще пострадат;

•Емоционално насилие – То лишава жертвата от самоувереност, прави я зависима и слаба. Това поведение включва унижаване на жертвата, компрометирането ѝ пред приятели, вменяване на чувството, че тя е неспособна, виновна за всичко и второ качество човек;

•Физическа разправа;

•Сексуално насилие – принуждаване на жертвата да върши неща в секса, които тя не желае и които я карат да се срамува или да се чувства неудобно. Изнасилването и принуждаването на жертвата да прави секс с други хора също са форма на сексуално насилие;

•Използване на децата, за да се контролира и/или наказва жертвата.За психическо насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, причинено на друг човек, извършено в присъствие на детето.

 

   Домашното насилие във всички негови разновидности може да бъде извършено и чрез действие, и чрез бездействие.

 

Основни промени

►В измененията се предвижда  създаването на Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие към Министерския съвет. Той ще бъде колективен и постоянно действащ орган, чиито цели ще бъдат определяне на политиките за превенция и защита от домашното насилие, осъществяване на координация, мониторинг и оценка  на изпълнението на политиките, предприети в борба с домашното насилие.  Този Съвет ще взаимодейства с органите на изпълнителната власт , съдебната власт и местната администрация като по този начин процедурите по превенция и защита от домашно насилие ще бъдат максимално бързи и ефективни. Очаква се да бъде създадена и Национална информационна система, в която да се съхраняват данните  за случаите на домашно насилие, пострадалите лица, извършителите, подадените молби за издаване на заповед за защита и др.

 

►Съществена промяна в законодателството е и въпросът за местната компетентност. Този въпрос е уреден в чл. 7 на ЗЗДН. От 01.01.2024г., когато измененията влизат в сила, компетентен да наложи мярка за защита е районният съд, в района на който пострадалото лице фактически пребивава към момента на подаване на молбата. До януари приложимо е старото законодателство, според което компетентен съд е районният съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице.

 

►Създават се и няколко съвсем нови разпоредби. Такива са например алинеи 2 и 3 на чл. 8, които предвиждат:

(2) Когато пострадалото лице не може да се защити поради безпомощно състояние или зависимост от извършителя, производството може да се образува и по искане на прокурора.

(3) Когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е в безпомощно състояние вследствие на тежко увреждане, заболяване или старост, съдът може да вземе решение за предоставяне на правна помощ по реда на Закона за правната помощ.

 

►От началото на следващата година съдът служебно ще изисква от страните справки за съдимост и за наложени мерки по Закона за защита от домашното насилие и удостоверения дали се водят на психиатричен отчет. Съдът, също така, ще извършва справки за семейната и родствената връзка между страните, както и ще разполага с правомощията да изисква и други справки за целите на производството.

 

enlightenedВАЖНО!Едно от най-значимите изменения касае срока, в който се подава молбата към съда.

   Молбата се подава в срок до три месеца от акта на домашно насилие, освен ако това е обективно невъзможно, но не по-късно от 6 месеца.

   Горе посоченият срок не се смята за пропуснат, когато молбата до съда е подадена чрез общината, кметството или органите на Министерството на вътрешните работи.

   Тези изменения в законодателството вече са влезли в сила - от 01.08.2023г.  С тях се предоставя на пострадалия по-дълъг срок, в който да подаде молбата. Срокът, предвиден в отмененото законодателство, бе едва 1 месец от акта на домашно насилие.

   Реквизитите на молбата са описани в чл. 9 на ЗЗДН. За да бъде разгледана Вашата молба, тя трябва да съдържа всички реквизити, описани в закона.

Ако Вие или Ваш близък се нуждаете от професионална помощ и подкрепа, свържете се с Адвокатско дружество "Пешковски и Карамелски".

всички Новини