Контакти

Адвокатско дружество "Пешковски и Карамелски"

гр. Враца, ул."Лукашов" №11

телефони / факс:

(+359) 92 66 10 30

(+359) 92 62 70 12

(+359) 92 66 30 55

моб. тел. 00359884352897

моб. тел. 00359884078954

Email: office@pklaw.bg

 

 

Отмяна на пътуване поради обявеното извънредно положение

Пандемията от COVID-19 доведе до обявяването на извънредно положение  на територията на Република България,обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020г.     

 Със закон бяха уредени необходимите мерки и действия по време на извънредното положение.

При създалата се ситуация, отношенията  между туроператор  и пътуващ, чието туристическо пътуване е било отменено поради обявеното извънредно положение, е проблем, чиято важност наложи уреждането му „извънредно“ с текста на чл. 25 от Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.), който казва следното:

 

Чл. 25. Туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено поради обявеното извънредно положение, може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет – заместител между туроператора и пътуващия, туроператорът възстановява не по-късно от един месец, считано от датата на отмяната на извънредното положение, всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име.“

 

Текстът на закона се отличава със сложна синтактична структура и изобилие от легално определени термини в Закона за туризма.  

Законодателят е целял с две сложни изречения да даде максимално разяснение какво „трябва“ да стане с вече „заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено поради обявеното извънредно положение“ и какъв е максималният срок за възстановяването на сумата обвързан отново с първопричината за отмяната на пътуването, а именно „отмяната на извънредното положение“.

Туроператорът „може“, но не е длъжен „да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума“. 

За пътуващия е валидна също възможност, но е и задължение да приеме „ваучер за заплатената сума“ или „споразумение за туристически пакет – заместител“, ако разбира се му е направено предложение за това от туроператора. 

При възникнали спрове между туроператор и пътуващ е необходимо да бъде указана компетентна юридическа помощ.

Не е маловажно за страните по един спор, той да бъде разрешен в кратък срок и при извършването на разноски в минимален размер. 

Всяка страна предварително внася в съда разноските по действията, които е поискала. Сумите за разноски по действия по искане на двете страни или по инициатива на съда се внасят от двете страни или от едната страна според обстоятелствата.

По водене на делото се събират държавни такси върху цената на иска и разноски за производството. Таксите се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по производството. Пропорционалните такси се определят върху интереса. Държавната такса се събира при предявяване на искането за защита или съдействие съгласно тарифа, приета от Министерския съвет ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Заплатените от ищеца такси, разноски по производството и възнаграждение за един адвокат, ако е имал такъв, се заплащат от ответника съразмерно с уважената част от иска.

Ответникът също има право да иска заплащане на направените от него разноски съразмерно с отхвърлената част от иска.

Алтернатива на съдебното разрешаване на потребителски спорове са органите за решаването на такива спорове, съгласно Закона за защита на потребителите. 

Министърът на икономиката в качеството си на компетентен орган за признаване на органите за алтернативно решаване на спорове /АРС/е одобрил Списък на органите, признати за органи за алтернативно решаване на спорове между потребители и търговци на територията на Република България.

Списък на всички органи за алтернативно решаване на спорове, нотифицирани от държавите-членки, е достъпен на Електронната платформа за онлайн решаване на спорове на Европейската комисия на следния линк:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

Електронната платформа за АРС е изградена и се администрира от Европейската комисия. Платформата представлява единен портал за достъп на потребители и търговци, които искат да решат спор по извънсъдебен път, възникнал от сключени договори за онлайн продажба на стоки или услуги. Тя може да се използва за извънсъдебно разрешаване на спорове, възникнали между потребители и търговци, пребиваващи и установени в Европейския съюз.

Туроператорът, установен на територията на Република България, ежегодно сключва договор за задължителна застраховка "Отговорност на туроператора", като договорите  за тази задължителна застраховка не може да съдържат клаузи, които изключват или ограничават правата на пътуващия, включително в резултат на неизпълнение на задължения от страна на туроператора или търговеца, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги.

Екипът на Адвокатско дружество „Пешковски и Карамелски” извършва  консултации, процесуално представителство и защита на юридически лица, туроператори и физически лица потребители пред Комисия за защита на потребителите и родово, и местно компетентните съдилища.

Клиентите на Адвокатско дружество „Пешковски и Карамелски” могат да получат  юридическа помощ от разстояние https://www.pklaw.bg/bg/news/39/

___________________________________

 

Настоящото изложение има информативен характер и не представлява правна консултация или съвет по смисъла на ЗАдв. За още полезна информация и бланки на документи, свързани с извънредното положение, можете да ни пишете на e-mail: office@pklaw.bg или  да ни потърсите на посочените телефони.