> ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Нашите клиенти очакват и получават от нас правни услуги свързани с прилагане на законодателството за защита на конкуренцията и по въпроси, които биха могли да възникнат във връзка с търговски сделки, включително получават съдействие при получаване на разрешения от страна на Комисията за защита на конкуренцията за извършване на определени сделки, сливания, придобивания, съвети по прилагане на антимонополното законодателство във връзка с лицензионни, дистрибуторски, маркетингови и други договори за търговска продажба, дейности свързани с обединение на търговци, обмяна на информация, съвместна дейност, промоции на търговски продукти.

Ние имаме обширен опит при представителство на наши клиенти пред Комисия за защита на конкуренцията при защита на техните интереси в случаите на наличие или твърдяна нелоялна конкуренция, рекламиране и практики на търговските промоции.

Във връзка с присъединяването на Република България към Европейския съюз и за да можем да защитим напълно интересите на нашите клиенти ние следим отблизо развитието на законодателството на Европейския съюз и по – конкретно в областта на сливанията и поглъщанията, защита на конкуренцията, регулиране на държавната помощ, международното търговско право, обществените поръчки и отразяването на това развитие в българското законодателство.