> ФИНАНСОВО И БАНКОВО ПРАВО. КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Адвокатско дружество “Пешковски и Карамелски” предоставя съвети, както на банки и небанкови финансови институции, така и на дружества в областта на банковото право и финансите. Дейността ни е фокусирана върху сделки на територията на страната.

 Адвокатско дружество “Пешковски и Карамелски” консултира банки и в извършваната от тях дейност при сключване на договори за кредит, одобряване и изготвяне на всички видове обезпечения (ипотеки, залози, поръчителство и др.), изготвяне на записи на заповеди, както и при сделки по заместване, встъпване в дълг, новация и други.
Ние можем да предоставим на корпоративните си клиенти специализиран съвет и информация във връзка със законовите разпоредби регулиращи финансовите услуги, както и относно законовите изисквания отнасящи се до дейността на публичните дружества, проспектите, разкриване на информация, защита на правата на миноритарните акционери, създаване на съответните документи. Имаме богат опит в областта на договарянето и структуриране на финансирането на проекти, финансирането на сделки с недвижими имоти, финансиране на търговски сделки, общо корпоративно финансиране, обезпечения, съвети по договори за банков кредит, обезпечения, заместване и встъпване в дълг, новация и др.