> СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРИ СЪДЕБНИ И АРБИТРАЖНИ ДЕЛА

През годините Адвокатско дружество “Пешковски и Карамелски”  натрупа значителен професионален опит и изгради сериозни традиции в сферата на съдебното и извънсъдебното събиране на просрочени задължения и осъществяване на цялостно процесуално представителство по граждански, търговски, административни и арбитражни дела. В резултат на непрестанните ни усилия да се усъвършенстваме, развихме и поддържаме индивидуален подход към всеки наш клиент. Основно наше предимство е, че при работата си по даден казус или правен проблем, отчитаме както общия икономически климат, така и познаваме спецификата на бизнеса на нашите клиенти и механизмите, по които нашите клиенти оперират на съответния пазар. Това ни позволява във всеки един случай да предлагаме възможно най-изгодни за клиентите решения на всеки един етап от работата ни по даден случай – от предварителното консултиране до изпълнението на вече влязло в сила съдебно или арбитражно решение. В своята работа винаги се стремим да подхождаме позитивно и да запазваме търговските отношения на клиентите ни с техните бизнес-партньори, когато това е възможно, като оказваме съдействие и за извънсъдебно решаване на споровете.    

Екипът на Адвокатско дружество “Пешковски и Карамелски” се състои от опитни адвокати, специализирани и в сферата на събиране на задължения и разрешаване на правни спорове по съдебен и извънсъдебен ред. Предлагаме широка гама от услуги в защита на правата и интересите на своите клиенти, а именно:

    * Проучване на имущественото състояние на длъжници въз основа на публичните регистри и изготвяне на правно становище въз основа на така събраната информация;
    * Изготвяне на правни становища с дефиниране на споровете и предлагане на конкретни решения по отделни етапи в съотвествие с конкретните случаи;
    * Оказване на цялостно съдействие за постигане на извънсъдебно решаване на спорове, включително, но не само, изготвяне на нотариална покана или писмо-уведомление до длъжника относно основанието и размера на задълженията му, водене на преговори, изготвяне на извънсъдебни спогодби и др.;
    * Предоставяне на услуги по предварително обезпечаване на искове – изготвяне на молби за предварително обезпечаване на искове до съдилищата, събиране и подготовка на доказателства, образуване на дела пред съдия-изпълнител въз основа на обезпечителни заповеди и др.;
    * Предоставяне на цялостна защита по граждански, търговски, административни и арбитражни дела – образуване на дела чрез изготвяне на искови молби, събиране и подготовка на доказателства, осъществяване на процесуално представителство на всички инстанции до окончателното приключване на делата, изготвяне на жалби, допълнителни молби, съдебни спогодби и др.;
    * Предоставяне на цялостна защита по изпълнителни дела – образуване на изпълнителни дела пред държавен или частен съдия-изпълнител, представителство в хода на изпълнителните дела чрез консултиране за най-подходящите действия, чрез подаване на молби, искания, възражения до съдия-изпълнителя и др.