> КОНЦЕСИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Адвокатско дружество “Пешковски и Карамелски” предлага на своите клиенти консултиране във връзка с участието им в различните процедури по държавни и общински концесии и обществени поръчки в различните отрасли, както и изготвяне на пълната документация за участие в процедурите.

       * Консултиране и проучване на представената на клиента документация за участие;
    * Изготвяне на писмени становища относно необходимите за участие в процедурата документи и подготовка на заявления и оферти за участие в процедурата;
     * Участие и представителство на клиентите в отделните етапи на процедурата по предоставяне на концесия/възлагане на обществена поръчка;
    * Обжалване на решенията на Концедента/ Възложителя в процедурата за предоставяне на концесия/възлагане на обществена поръчка пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд;
    * Последващо правно консултиране на клиента във връзка с изпълнението на концесионния договор/договора за възложената обществена поръчка.