> ТЪРГОВСКА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА

Изключителните способности на нашите адвокати и тяхното участие в едни от най-сложните и предизвикателни като юридически казуси, производства по несъстоятелност им дават възможност да постигат висока степен на ефективност на защита на интересите на своите клиенти, независимо от правното положение на тези клиенти. На практика сме представлявали, както кредитори, така и длъжници или трети лица, заинтересовани от придобиване на търговско предприятие в несъстоятелност. Извършвали сме и имаме възможност да предоставим:

•  правни консултации и представителство в производство по несъстоятелност
•  планиране, иницииране и водене на производство по несъстоятелност
•  съдействие на кредитори при предявяване на вземания
•  разсрочване на задължения
•  създаване и предлагане на оздравителен план
•  съдействие при запазване и събиране на имуществото на несъстоятелния
•  продажба на дружеството в несъстоятелност като търговско предприятие, както и придобиване на такова дружество
•  преструктуриране на финансово затруднени дружества
•  създаване на оздравителни планове
•  процесуално представителство пред съда по несъстоятелност
•  комуникация и преговори с другите кредитори и длъжника