> КОРПОРАТИВНО ПРАВО; СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ

Корпоративното право е една от ключовите сфери на дейност на Адвокатското дружество. Нашите възможности в областта на корпоративното право и сливанията са подкрепени и от разнообразния опит и познания, които имаме от работа в различни сфери на промишлеността, включително задълбочено познаване на различните регулаторни, технологични и финасови характеристики на съответните индустриални сектори и особеностите на нормативната уредба, относима към последните.

Ние предлагаме правно съдействие в областта на:

Корпоративното право
• Установяване на юридическо присъствие и структуриране
• Корпоративно управление
• Права на акционерите
• Отговорност на управляващите дружеството лица
• Договорености за извършване на съвместна дейност
• Администриране на документооборота на търговските дружества, отношения с Централния депозитар и фондовата борса
• Трудови правоотношения, финансови и други поощрения на служителите
• Защита на правата на акционерите
• Структуриране на корпоративно финансиране

Сливания и придобивания
Адвокатското дружество има възможност да предоставя правни услуги на неизменно високо ниво във връзка с всички видове търговски сделки, включително, но не само:
 * Придобивания на търговски предприятия
 * Дялови участия
 * Публични или частни изкупувания
 * Сливания, разделяния, преструктуриране
 * Смесени дружества, договори за съвместна дейност, договори за граждански дружества

При предоставяне на правни съвети и консултации в процеса на сливания и придобивания ние покриваме всички аспекти на съответната сделка, като:
 
 * Организация, управление и документация на сделката
 * Управление на правния и търговски риск – провеждане на правен анализ и гаранции
 * Регулаторни и финансови въпроси
 * Данъчно структуриране
 * Проблеми на опазване на околната среда
 * Трудовоправни въпроси